CONNECTOR #MKC

Project/ Architectura/landscape

Location/ Skopje

Year/ 2019

Status/ Realized Project

Photography/Private archive, Zoran Shekerov

Team/ Authors: Dejan Ivanovski, Maksim Naumovski, Igor Vecovski

 

 

Дефиниција:

Without modifications to the social and material environment, there can be no change in mentalities. Here, we are in the presence of a circle that leads me to postulate the necessity of founding an “ecosophy” that would link environmental ecology to social ecology and to mental ecology. Guattari, F. 2000. The Three Ecologies. Trans. Ian Pindar & Paul Sutton, London & New Brunwick, NJ: The Athlone Press.

Архитектонскиот сегмент од фестивалот Скопје Kреатива  2019 има за цел да го промисли терминот Екологија преку серија дискусии, предавања, работилници и симулации. Темата Екологија ја адресираме како поширок проект кој ја зема во предвид  меѓусебната релација на екологијата и урбанизацијата на мноштво нивоа – урбани и природни чинители и нивната релација со физичкиот контекст како вмрежена целина на хетерогени ентитети. Трите екологии (животната средината, социјалните релации и чевечката субјективност) поставени од Феликс  Гатари претставуваат алатки, модели и сензибилитет на градскиот контекст. Овие елементи ќе бидат симулирани  во конкретен простор –  МКЦ паркот, преку пронаоѓање на капацитетите на местото, а создавајќи подлога / инфраструктура за нивно зајакнување и вмрежување. Преклопот на потенцијалите на  МКЦ паркот ќе бидат истражени во форма на работилница преку програмско – продукциска и урбанистичко-архитектонска елаборација и експлицитно прикажани во форма на тело односно структура која ќе има формален јазик соодветен на контекстот. Ова тело треба да претставува генератор на очекувани и неочекувани процеси во релација со Младинскиот културен центар како и настани кои се комплетно автономни.

Оваа тема претставува особен предизвик во моменти кога термините екологија и град се максимално поедноставени во секојдневниот дискурс. Токму меѓусебната релација  помеѓу оштеството во кое живееме и екосистемот кој го населуваме како три различни размери на екологија кои се поврзани преку серија на процеси,  претставува основа во однос на начинот на кој градиме објекти и градови. 

Leave a Reply